Privacy

Vanaf 1 juli 2009 geldt ook voor B2B e-mailcommunicatie het opt-in principe. Dit betekent dat vanaf dat moment vooraf toestemming moet zijn gegeven om te mogen communiceren via e-mail (met uitzondering van persoonlijke e-mail).
Ook voor een bestaand (relatie-)bestand moeten wij toestemming hebben. Het gaat dus niet alleen om adressen die wij vanaf 1 juli 2009 toevoegen.
De ontvanger van onze (kennis-)emails moet bewust toestemming hebben gegeven. De betreffende persoon moet weten waarvoor hij permissie geeft of heeft gegeven.
De ontvanger moet in elke email de mogelijkheid krijgen om zich af te melden (opt-out).

In ons contactformulier wordt u daarom verzocht aan te geven of in de toekomst nog informatie van ons per email wenst te ontvangen. De informatie betreft emails met hierin informatie over nieuwe diensten van trainiQ, emails met aankondigingen over nieuwe artikelen, eventuele nieuwsbrieven, en/of uitnodigingen voor seminars.

De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor de toezending van de aangegeven informatie. De gegevens zullen in geen geval aan derden verstrekt worden.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met onze webmaster: info@trainiq.nl

Copyright © 2010 trainiQ
Alle rechten voorbehouden.


Disclaimer

De trainiQ site is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter trainiQ, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van -- doch niet uitsluitend -- winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

TrainiQ is gevestigd in Rhoon en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 24488900
21/05/2009
Mastering Sales Process
E: info@trainiq.nl
M: 06-81800993
Consulting | Training | Interim Management
Home | Over trainiQ | Dienstverlening | Sales Centers | Artikelen | Contact
Sitemap