Quality Center Sales Intelligence
Sales Intelligence

Sales processen vormen de kern van iedere profit organisatie. De kunst is om zodanig grip te krijgen op de processen dat ze tegen lagere kosten tot betere resultaten leiden.

Sales process management heeft grote effecten op de management informatie en op de IT binnen bedrijven. Een goede invoering kan een organisatie enorme besparingen opleveren. Een goede invoering is volgens trainiQ, dat uw salesproces, optimaal ondersteund door informatiesystemen en dermate flexibel dat mens en proces zich snel kunnen aanpassen aan veranderende (markt-) omstandigheden.
Dit is wat wij noemen Sales Intelligence.

GeÔnteresseerd? Neem geheel vrijblijvend
contact met ons op.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met onze webmaster: info@trainiq.nl

Copyright © 2010 trainiQ
Alle rechten voorbehouden.


Disclaimer

De trainiQ site is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter trainiQ, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van -- doch niet uitsluitend -- winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

TrainiQ is gevestigd in Rhoon en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 24488900
21/05/2009
Mastering Sales Process
E: info@trainiq.nl
M: 06-81800993
Consulting | Training | Interim Management
Home | Over trainiQ | Dienstverlening | Sales Centers | Artikelen | Contact
Sitemap